Senast publicerat 04-06-2021 21:10

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis

Regeringens propositionRP 61/2016 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 4 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

Debatt
17.24 
Reijo Hongisto ps :

Arvoisa rouva puhemies! Maantieteellisistä syistä Limingan ja Tyrnävän alueella tuotetaan vuosittain siemenperunaa noin 17,5 miljoonaa kiloa. Tämä on noin 70 prosenttia Suomen kaikesta siemenperunan tarpeesta. Alue on tärkeä kotimaisen siemenperunan huollon ja myös yleisen huoltovarmuuden turvaamisen kannalta. Peruna on tärkeä osa elintarvikkeiden huoltovarmuutta, sen me tiedämme ja tunnustamme kaikki.  

Voimassa olevassa laissa ei ole selkeästi määritelty siemenperunan tuotantoon käytettäviä siemenperunaluokkia tai muun perunan tuotantoon käytettäviä siemenperunaluokkia. Tällä lakiesityksellä asia hoidettaisiin kuntoon. Lisäksi esityksessä nimetään Elintarviketurvallisuusvirasto valvontaa suorittavaksi viranomaiseksi ja säännellään tarkemmin perunantuotannon edellytyksistä alueilla, tietojen säilyttämisestä, tiedonsaantioikeudesta ja tarkastusoikeudesta. Lakiehdotukseen on lisätty mahdollisuus kieltää perunan pitäminen kaupan tai käyttö ja lisäksi mahdollisuus toimenpiteisiin, joita voidaan tehdä korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueen kasvinterveydellisen tilan säilyttämiseksi. Perunan korkea laatu mahdollistaa myös sen laajemman viennin, jota tulisi lisätä nykyisestä 3—4 miljoonasta kilosta kaksinkertaiseksi. Tämä takaisi meille entisestään huoltovarmuutta ja toisi maaseudun viljelijöille töitä.  

Näin ollen, arvoisa rouva puhemies, lakiesitys on mielestäni erittäin kannatettava maamme tärkeän peruselintarvikkeen, perunan, korkean laadun turvaamiseksi. — Kiitoksia. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.