Senast publicerat 04-06-2021 20:34

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av markanvändnings- och bygglagen och av 3 § i lagen om Finlands ekonomiska zon

Regeringens propositionRP 62/2016 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till miljöutskottet. 

Debatt
17.26 
Antero Laukkanen kd :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä on tässä aika synkässä keskustelussa tänään hieno ja positiivinen asia. Tämä esitys tulee pitkällä jänteellä parantamaan meidän merialueidemme kuntoa, yleistä käytettävyyttä ja vesien puhtautta ja tulee olemaan hyvin merkittävä ja tärkeä muutos. Tämä merialuesuunnittelu olisi uusi alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä erillinen suunnittelumuoto. Merialuesuunnitelmat olisivat yleispiirteisiä, aluevedet ja talousvyöhykkeen kokonaisuutena kattavia suunnitelmia, joissa tarkastellaan eri toimintojen tarpeita ne laaja-alaisesti yhteen sovittaen. Tämä on sillä tavalla tärkeää, että nyt kun tätä suojelua tehdään, niin se ei ole ollut niin koordinoitua ja alueellisesti ohjattua kuin se olisi voinut olla. Tietysti tämä myös täyttää yhden EU-direktiivin ja on ikään kuin pakkokin toteuttaa, mutta tässä se tehdään niin sanotusti hyvällä tavalla, ja tämä on tervetullut uudistus. 

17.27 
Katja Hänninen vas :

Arvoisa rouva puhemies! Tällä hallituksen esityksellä ollaan tuomassa EU-direktiiviä merialuesuunnittelun osalta suomalaiseen lainsäädäntöön. EU-direktiivin tavoite on hyvä. Ajatus on, että merialueiden käyttöä suunniteltaisiin ekosysteemilähestymistavan mukaisesti, siis että kaikessa toiminnassa merellä ja eri käyttömuotojen yhteensovittamisessa huomioitaisiin luonnon kestokyky. Suomalaisen meriluonnon ainutlaatuisuus on hallituksen esityksestä kuitenkin unohtunut. Itämeri on todella herkkä meri, ja meidän Suomessa täytyy pitää erityistä huolta siitä. Nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä pitäisi huomioida Itämeren herkkyys paremmin. Lakiesityksessä ollaan tekemässä kaavapäätöksiä merialueille. Kaavoista päättäisivät ne maakuntien liitot, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä. Kuitenkin vastuu Itämeren tilasta kuuluu meille kaikille. Siksi merialuesuunnittelun vastuun olisi parempi olla valtion tasolla. 

Arvoisa puhemies! Hallitus on myös jatkamassa haitallista norminpurkutyötään, kun esityksen mukaan merialuesuunnitelmista ei vaadittaisi vaikutusten arviointia eikä riittävää kuulemista. Kaavoitusta täytyy sujuvoittaa jollain muulla tavalla kuin luomalla tilanne, jossa paikalliset intressit uhkaavat Itämeren tilaa. Meren erilaisille käyttömuodoille ja suojelullekin on meillä tilaa. On tärkeää, että merialuesuunnittelulle saadaan nyt luotua toimivat puitteet, jotka ovat linjassa EU:n hyvien tavoitteiden kanssa. 

Toivon, että tätä esitystä vielä täsmennetään valiokuntakäsittelyssä. 

17.30 
Antero Laukkanen kd 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Edustaja Hännisen ajatus on ihan hyvä tässä, mutta tämähän ei poista merenhoitosuunnitelmaa, joka kuuluu valtiolle. Nämä kaksi asiaa: tämä uusi esityshän parantaa ja täydentää Itämerenkin tilannetta, koska meillä on kuitenkin tämä perusmerenhoitosuunnitelma, josta valtio vastaa. 

17.30 
Reijo Hongisto ps :

Arvoisa rouva puhemies! Lakiesityksellä pantaisiin täytäntöön merten aluesuunnittelun puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Maankäyttö- ja rakennuslakiin lisättäisiin merialuesuunnittelua koskevat säädökset, jotka tulisivat samalla sovellettaviksi Suomen talousvyöhykkeellä. 

Meriliikenne ja meren muut käyttömuodot, kuten energiantuotanto tuuli- ja aaltovoimalla ja erilaisten putkien ja johtojen sijoittaminen, ovat lisääntyneet ja käytöstä johtuvat ympäristöpaineet kasvaneet. Merialueen käyttö myös muiden kuin kalojen viljelyksessä on edelleen lisääntynyt. Nykyään merialueiden käytön suunnittelu on mahdollista vain aluevesien alueella. Tämä ei ole riittävän kattavaa, kun otetaan huomioon meren käytön haasteet ja meriympäristön suojelun tarve sekä se, että meren käyttö ja ekosysteemit ulottuvat aluevesiä huomattavasti laajemmille alueille. Lisäksi merialueita koskeva tieto on pirstaleisesti eri viranomaisten hallussa ja merialuetta koskevan tiedon määrä ja laatu ja saatavuus vaihtelevat, mikä vaikeuttaa tiedon tehokasta hyödyntämistä merialueen suunnittelussa. 

Esityksen tavoitteena on järjestää merialuesuunnittelu ja merialuesuunnitelmien laatiminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja resurssitehokkaasti. Se on tämän hallitusohjelman linjauksen mukaista. Merialuesuunnitelmilla luodaan lisäarvoa ja edellytyksiä merialueen pitkäjänteiseen ja kestävään kehittämiseen. 

Arvoisa rouva puhemies! Tämä on kaiken kaikkiaan erittäin kannatettava ja hyvä lakiesitys. — Kiitoksia. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.