Senast publicerat 04-06-2021 21:10

Punkt i protokollet PR 40/2016 rd Plenum Onsdag 20.4.2016 kl. 13.59—17.51

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till lagar om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten och fartygssäkerhetslagen

Regeringens propositionRP 122/2015 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2016 rd
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottet betänkande KoUB 6/2016 rd beslut om konventionen och sedan vid andra behandlingen om lagförslagen. 

Debatt
17.35 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Painolastivesien käsittelyllä on suuri merkitys meriympäristön suojelun kannalta. Käsittelemättömien painolastivesien mukana siirtyy eliöitä alueille, jotka eivät ole niiden luontaisia esiintymisalueita. Tällöin uusi vieraslaji saattaa aiheuttaa suurta vahinkoa alueen alkuperäiselle eliökannalle. Painolastivesien mukana levinneiden vieraslajien syrjäyttäessä alkuperäistä eliökantaa ovat vahingot hyvin laaja-alaisia sekä meriympäristön monimuotoisuuden että muun muassa kalastuselinkeinon kannalta katsottuna. Vieraslajien siirtymisen mahdollisuutta lisäävät nykyaikainen nopea laivaliikenne ja suuret alusmäärät. Lain voimaantulon myötä ehkäisemme tehokkaasti lajien siirtymistä ja suojelemme meriympäristöä niiden vaikutuksilta. 

Itämeri on määritelty erittäin herkäksi merialueeksi, jolla ei myöskään maantieteellisistä syistä ole mahdollista suorittaa kansainvälisten säädösten mukaista painolastiveden vaihtoa. Nämä seikat korostavat yleissopimuksen hyväksymisen merkitystä. Samalla on syytä tiedostaa, että valiokunnan mietinnön mukaan puhdistukseen käytettyjä laitteistoja on tyyppihyväksytty 55 mallia, mutta käytännössä niitä ei ole vielä saatu toimimaan halutulla tavalla. 

Tämän lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä voimaan saatettaessa tulee pyrkiä siihen, ettei muutoksesta aiheudu Suomen merenkululle sen kilpailukykyä heikentäviä kustannuksia. Laissa on myös määritelty rajoitus, joka jättää esimerkiksi meripelastusalukset ja Rajavartioston alukset lain vaikutuksen ulkopuolelle. Tässä yhteydessä tulee varmistaa, että myös Puolustusvoimien alukset jäävät lain ulkopuolelle. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen godkände konventionen i proposition RP 122/2015 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 122/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.