Senast publicerat 05-06-2021 13:10

Punkt i protokollet PR 40/2018 rd Plenum Tisdag 24.4.2018 kl. 14.00—16.07

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 200/2017 rd
Utskottets betänkandeLaUB 2/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.2018.