Punkt i protokollet
PR
40
2018 rd
Plenum
Tisdag 24.4.2018 kl. 14.00—16.07
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt 15 § i polisförvaltningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 
För remissdebatten reserveras högst 45 minuter. Om vi inte hinner gå igenom hela talarlistan avbryts behandlingen av ärendet och fortsätter under dagens plenum efter att de övriga ärendena på dagordningen blivit behandlade. Om debatten om ärendet däremot avslutas före den reserverade tiden gått ut går vi över till nästa ärende på dagordningen, ärende 6. 
Debatt
15.24
Päivi
Räsänen
kd
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan siis muutettavaksi valtion virkamieslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä poliisin hallinnosta annettua lakia. Lausunnonantajat ovat pitäneet virkamieslakiin esitettyjä muutoksia lähtökohtaisesti kannatettavina. Nostan tässä nyt esille muutamia näkökohtia tähän lainsäädäntöön. 
Valtion virkamieslakia on lähihistoriassa muutettu useilla erillisillä lakimuutoksilla, jotka vaikuttavat virkamiesten oikeudelliseen asemaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kaksoiskansalaisuutta koskeva sääntely, esitys muutoksenhakuoikeudesta virkaa ja virkasuhdetta koskevaan nimittämispäätökseen sekä tämä nyt käsittelyssä oleva virkamiehen asemaan muutoksia tuova esitys. On huomattava, että kun laki‑ ja asetustason muutoksia tehdään toisistaan erillisinä, voi virkoihin ja virkamiesten oikeudelliseen asemaan liittyvän kokonaissääntelyn hahmottaminen muodostua hankalaksi. 
Poliisin hallinnosta annetun lain säännökseen poliisin eroamisiästä lisättäisiin tämän esityksen myötä mahdollisuus jatkaa poliisin virkasuhdetta eroamisiän täyttymisen jälkeen enintään kahdella vuodella poliisimiehen suostumuksella. Poliisimiehen eroamisiäksihän on säädetty 68 vuotta poliisin hallinnosta annetussa laissa. Lisäksi tietyille poliisimiesryhmille on säädetty erityiset 60 ja 63 vuoden eroamisiät. Viimeksi mainittujen ryhmien osalta siirtymäsäännöksessä todetaan jo nykyisin, että poliisimies ei ole velvollinen eroamaan tuossa säädetyssä eroamisiässä. 
Poliisimiehillä tulee olla mahdollisuus todellakin jatkaa niin halutessaan virkasuhdetta eroamisiän täyttymisen jälkeen kuten muilla valtion virkamiehillä. Tämä on perusteltua virkamiesten yhdenvertaisuuden näkökulmasta, ja siihenhän koko tämä lakiesitys filosofialtaan perustuukin. 
Tämän esityksen myötä lain säännöstä virkasiirroista muutettaisiin keventämällä virkasiirtoihin liittyvää menettelyä, eli hallinnonalalta toiselle tehtävästä virkasiirrosta päättäisi valtiovarainministeriön sijasta se ministeriö, jonka hallinnonalalta virka siirretään toiselle. Tätäkin muutosta pidän kannatettavana. Koska virkasiirto edellyttäisi jatkossakin sekä luovuttavan että vastaanottavan hallinnonalan ministeriön ja luovuttavan ja vastaanottavan viraston yhteisymmärrystä ja virkamiehen suostumusta, olisi byrokraattista edellyttää lisäksi valtiovarainministeriön päätöstä. Esimerkiksi valtion pääsopijajärjestöt ovat yhteisessä lausunnossaan ilmaisseet tukensa tälle prosessille. 
Puhemies! Vielä ihan lopuksi totean, että pidän myös kannatettavana 35 §:ään ehdotettua muutosta, jolla mahdollistettaisiin virkamiehen suostumuksella virkasuhteen jatkaminen kahdella vuodella eroamisiän täyttymisen jälkeen. Tällä muutoksella mahdollistetaan se, että virkamiehen kokemusta ja asiantuntemusta voidaan käyttää vielä hänen saavutettuaan eroamisiän näin hänen halutessaan. Tämähän on tietenkin myönteinen asia, kun toivotaan, että työuria voitaisiin pidentää ja ihmisten työelämässä saavutettua osaamista ja kapasiteettia myös käyttää yhteiseksi hyväksi pidempään. Säännöksen käyttö käytännössä edellyttäisi kyseessä olevan viraston tosiasiallista tarvetta virkamiehen ammattitaidolle ja ennen kaikkea tietenkin hänen omaa halukkuuttaan työskennellä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 14.5.2018 15:18