Senast publicerat 05-06-2021 08:01

Punkt i protokollet PR 41/2017 rd Plenum Fredag 21.4.2017 kl. 13.00—13.33

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur och om ändring av 35 § i renskötsellagen

Regeringens propositionRP 7/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.4.2017.