Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 41/2020 rd Plenum Lördag 28.3.2020 kl. 10.00—12.00

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 108/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.3.2020.