Senast publicerat 06-06-2021 18:07

Punkt i protokollet PR 41/2021 rd Plenum Torsdag 15.4.2021 kl. 16.00—18.26

9.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 6/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 15.4.2021.