Punkt i protokollet
PR
42
2018 rd
Plenum
Torsdag 26.4.2018 kl. 16.04—18.31
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 4/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 25.4.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
1 kap. 11 § 
Talman Paula Risikko
Ilmari Nurminen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Rami Lehto har understödd av Olli Immonen föreslagit att paragrafen godkänns enlig reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Ilmari Nurminens förslag mot Rami Lehtos förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Rami Lehtos förslag ”ja”, Ilmari Nurminens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 117 ja, 48 nej, 2 avstår; 32 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Rami Lehtos förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Rami Lehtos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 52 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
2 kap. 11 § 
Talman Paula Risikko
Ilmari Nurminen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Ilmari Nurminens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 52 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
6 kap. 4 a § 
Talman Paula Risikko
Ilmari Nurminen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Ilmari Nurminens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 52 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 4 
2 a kap. 2 § 
Talman Paula Risikko
Ilmari Nurminen har understödd av Anna Kontula föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Ilmari Nurminens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 51 nej; 33 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ett nytt lagförslag 5 enligt reservation 1 
Talman Paula Risikko
Ilmari Nurminen har understödd av Anna Kontula föreslagit att riksdagen godkänner ett nytt lagförslag 5 enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet, där ett nytt lagförslag 5 inte ingår ”ja”, Ilmari Nurminens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 115 ja, 52 nej; 32 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—4 i proposition RP 188/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 27-04-2018 13:45