Punkt i protokollet
PR
42
2018 rd
Plenum
Torsdag 26.4.2018 kl. 16.04—18.31
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger lagutskottets betänkande LaUB 3/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 25.4.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
10 kap. 17 a § 
Talman Paula Risikko
Suna Kymäläinen har understödd av Johanna Karimäki föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Suna Kymäläinens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 67 nej; 34 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Talman Paula Risikko
Eftersom riksdagen godkänt 10 kap. 17 a § enligt betänkandet kan inte 10 kap. 19 §, 21 § och 22 § i reservationen presenteras för omröstning. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 190/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 27-04-2018 13:12