Senast publicerat 06-06-2021 01:49

Punkt i protokollet PR 42/2020 rd Plenum Måndag 30.3.2020 kl. 14.01—19.42

17.  Regeringens proposition till riksdagen riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster

Regeringens propositionRP 22/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.