Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 42/2020 rd Plenum Måndag 30.3.2020 kl. 14.01

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Regeringens propositionRP 27/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 3/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 27/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.