Senast publicerat 06-06-2021 18:05

Punkt i protokollet PR 42/2021 rd Plenum Torsdag 15.4.2021 kl. 18.39—18.58

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Övrigt ärendeÖ 6/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 8/2021 rd
Enda behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 8/2021 rd. — Ledamot Kinnunen. 

Debatt
18.40 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tämä on tänään perustuslakivaliokunnassa käsitelty asia. Jälkitarkastuksessa oli asetus liittyen ravitsemusliikkeisiin. Tässä asetuksessa Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Kittilän kunta jäivät pois sulkutoimenpiteiden piiristä. Tämä muutos on tullut voimaan 9.4. Tässä, kun avaamme Suomea ja samalla rajoitamme eri asioita, on tärkeää, että kun epidemiatilanne paranee, niin myöskin tarkastellaan rajoitusten välttämättömyyttä, ja tässä valtioneuvosto on seurannut näiden rajoitusten välttämättömyysedellytysten täyttymistä esimerkillisellä tavalla ja luopunut rajoituksesta, kun se ei ole enää välttämätön. 

Perustuslakivaliokunta toki muistutti edelleen siitä, että rajoituksissa tulisi alueellisesti hienosyisemmin rajata alueita ja myöskin eriyttää erityyppiset ravitsemusliikkeet toisistaan, kun tehdään rajoituksia. Koska saimme THL:n tuoreen arvion tilanteesta, niin valiokunta päätyi siihen, että tämä asetus kumotaan Pohjois-Savon maakunnan osalta, koska siellä tautitilanne oli parantunut merkittävällä tavalla. Myöskin jatkossa on tärkeää, että näihin alueisiin palataan, kun tilanteet muuttuvat, mutta myös katsotaan alueita — laajoja, erilaisia alueita, myöskin maakuntia — hienojakoisemmin ja ravintoloita tyypeittäin. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Rantanen. 

18.42 
Mari Rantanen ps :

Arvoisa puhemies! Täällä on jo moneen otteeseen tälläkin viikolla puhuttu siitä, että maakuntia pienempien alueiden osalta ja hienosyisemmin pitäisi kyetä säätelemään tilannetta, jotta ei suotta aiheuteta ongelmia yrittäjille, jotka ovat olleet näiden rajoitusten piirissä jo pitkään ja joilla näin ollen myöskin on elanto tiukassa.  

Olisin tiedustellut, osaako perustuslakivaliokunnan jäsen, edustaja Kinnunen, kenties vastata siihen, kun en itse tiedä, että nyt kun tämä asetus on annettu silloin 9.4. ja nyt sitten perustuslakivaliokunta on kumonnut tämän Pohjois-Savon osalta, muodostuuko tästä valtiolle korvausvelvollisuus Pohjois-Savon osalta tältä osin, kun nyt perustuslakivaliokunta tämän kumosi ja se on viime viikolla saatettu voimaan. Tiedättekö tätä asiaa? — Kiitos. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Edustaja Hoskonen. 

18.44 
Hannu Hoskonen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tämä ravintoloiden ja ravitsemisliikkeiden tilanne on kyllä kieltämättä herättänyt minussa kummastusta vain siltä osin, että vaikka ymmärrän sen, että alueelliset koordinaatioryhmät kyllä tekevät omat linjauksensa itsenäisesti siitä, onko alue, mitä käsitellään, vaikka nyt Pohjois-Karjala, vielä kiihtymisvaiheessa vai onko se perusvaiheessa — että paikallinen harkintahan siinä totta kai on se tärkein — niin toivoisin, arvoisa puhemies, ja myös kaikille edustajakollegoille ja maakunnan ihmisille sinne, että kun meillä on, niin kuin perustuslakivaliokunnan lausunnossakin sanotaan, erilaisia alueita, niin ei laitettaisi varmuuden vuoksi koko Suomea kiinni. Esimerkiksi kun kotikunnassani Ilomantsissa en muista edes, milloin se viimeinen koronatapaus oli, siitä on jo kauan aikaa, niin miksi meidän pitää olla karanteenissa, kun ei ole koronaa nähtykään? [Mari Rantanen: Aivan!] Siellä oli aikanaan tartuntoja kaikkiaan, jos oikein muistan tilastoja, 31 kappaletta, ja ne ovat olleet ja menneet ajat sitten. On kohtuutonta, että tällaiset alueet joutuvat kärsimään siitä, että jollakin alueella sitä koronaa taas on. Toivon tässä viranomaisille tarkkuutta ja viisautta siinä, että toimitaan oikein. 

Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Näin. — Ja edustaja Kinnunen. 

18.45 
Mikko Kinnunen kesk :

Arvoisa herra puhemies! Tästä korvausasiasta ei ollut puhetta perustuslakivaliokunnassa, eli minulla ei ole siihen vastausta. 

Valiokunnassa oli keskustelua siitä, että THL:n arvio kohdistuu koko valtakunnan näkökulmasta vaikkapa siihen maakuntaan ja sairaanhoitopiirin oma arvio on sitten taas maakunnan sisäistä arviota ja siellä myöskin tunnetaan ne alueen pienemmät osat ja ominaispiirteet paremmin. Puhetta oli myös siitä, että on tärkeää, että THL ja sairaanhoitopiirit ovat tiiviissä vuoropuhelussa keskenään, että syntyy yhtenäinen kuva asiasta. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (275/2021) upphävs till den del den gäller tillämpning av förordningen i landskapet Norra Savolax och att förordningen inte upphävs till övriga delar. Ärendet slutbehandlat.