Senast publicerat 05-06-2021 10:34

Punkt i protokollet PR 43/2017 rd Plenum Onsdag 26.4.2017 kl. 14.01—17.55

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vissa paragrafer i gruvlagen

Regeringens propositionRP 10/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 4/2017 rd
Bilaga till protokollet EDK-2017-AK-121096
Ändringsförslag 21.4.2017
Bilaga 2A
Andra behandlingen
Talman Maria Lohela
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 25.4.2017. 

Under debatten har Satu Hassi understödd av Silvia Modig framställt ett förslag gällande motiveringen. Förslaget har delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 2A) 

Redogörelsen godkändes. 

Betänkandet "ja", Satu Hassis förslag "nej".
Omröstningsresultat: 88 ja, 33 nej; 78 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 10/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.