Senast publicerat 05-06-2021 13:10

Punkt i protokollet PR 43/2018 rd Plenum Fredag 27.4.2018 kl. 13.01—13.59

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Regeringens propositionRP 195/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 4/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 2.5.2018.