Senast publicerat 05-06-2021 13:10

Punkt i protokollet PR 43/2018 rd Plenum Fredag 27.4.2018 kl. 13.01—13.59

3.  Interpellation om arbetsvillkoren för unga

InterpellationIP 2/2018 rd
Framställande av interpellation
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Ledamot Antti Lindtman och 71 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 2/2018 rd om arbetsvillkoren för unga. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 

Antti Lindtman läste upp interpellationstexten. 

I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras.