Punkt i protokollet
PR
43
2018 rd
Plenum
Fredag 27.4.2018 kl. 13.01—13.59
3
Interpellation om arbetsvillkoren för unga
Interpellation
Framställande av interpellation
Andre vice talman Tuula Haatainen
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Ledamot Antti Lindtman och 71 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 2/2018 rd om arbetsvillkoren för unga. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Antti Lindtman läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 27-04-2018 15:39