Senast publicerat 05-06-2021 23:26

Punkt i protokollet PR 43/2019 rd Plenum Torsdag 3.10.2019 kl. 16.01—18.14

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 2 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. Debatten avslutades i plenum igår 2.10.2019. 

Under debatten har Timo Heinonen understödd av Heikki Autto föreslagit att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

Redogörelsen godkändes. 

[Omröstning 1 ogiltigförklarades] 
Talmanskonferensens förslag ”ja”, Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 66 nej, 1 avstår; 34 frånvarande
Riksdagen godkände talmanskonferensens förslag. 

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.