Senast publicerat 06-06-2021 01:01

Punkt i protokollet PR 43/2020 rd Plenum Onsdag 1.4.2020 kl. 14.01—20.54

5.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Övrigt ärendeÖ 13/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 3 på dagordningen.]