Punkt i protokollet
PR
43
2020 rd
Plenum
Onsdag 1.4.2020 kl. 14.01—20.54
6
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
Övrigt ärende
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts i anslutning till ärende 3 på dagordningen.] 
Senast publicerat 17-08-2020 15:43