Punkt i protokollet
PR
44
2018 rd
Plenum
Onsdag 2.5.2018 kl. 13.59—18.58
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—9 i proposition RP 38/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 02-05-2018 20:06