Senast publicerat 05-06-2021 23:24

Punkt i protokollet PR 44/2019 rd Plenum Fredag 4.10.2019 kl. 12.59—13.56

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 4.10.2019.