Senast publicerat 06-06-2021 01:13

Punkt i protokollet PR 44/2020 rd Plenum Torsdag 2.4.2020 kl. 16.02—22.05

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Regeringens propositionRP 40/2020 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Antti Rinne
:

Ärende 18 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 

För remissdebatten reserveras högst 30 minuter. Vid behandlingen av ärendet följer riksdagen det för ärenden med tidtabell överenskomna förfarandet. 

Debatt
20.07 
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan lisättäväksi työttömyyskassalakiin uusi pykälä koskien kassan kokouksen osallistumistapaa. Uusi säännös mahdollistaisi osallistumisen kassan kokoukseen teknisiä apuvälineitä käyttäen. Tekninen apuväline voisi olla muun muassa reaaliaikainen kuva- tai ääniyhteys. Säännös mahdollistaisi kokouksen järjestämisen kokonaan tietoliikenneyhteyksien kautta ilman, että osallistujat olisivat läsnä samassa kokouspaikassa. Esityksen ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian. 

20.08 
Kimmo Kiljunen sd :

Voin sanoa tässä, että kun eduskuntakin on siirtynyt näihin sähköisiin kokouksiin, sähköisiin menettelytapoihin, niin kyllä työttömyyskassankin se pitää tehdä. 

Mutta alleviivataan nyt vielä kertaalleen sitä, että kun työttömyysturvaan on tehty näitä parannuksia, niin hoidetaan se nyt myös, että ne työttömyyskassat toimivat. Sillä ei ole mitään merkitystä kansalaisten kannalta, että me ikään kuin tulemme täältä vastaan, jos käytännön elämässä nämä työttömyyskassat ja Kela eivät kuitenkaan toimi sillä tehokkuudella kuin tässä tilanteessa on tarve. 

20.08 
Arja Juvonen ps :

Arvoisa herra puhemies! Hämmästyin, kun puheenvuoroni katosi tuosta, vaikka olen paikalla — en ole etänä. Mutta onneksi sain otettua sitten uuden puheenvuoron. 

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakiesitys on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja pikana käsitellään, ja kysymyksessä on tekninen muutos. Esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi uusi säännös koskien kassan kokouksien osallistumistapaa. Uudessa pykälässä säädettäisiin etäosallistumismahdollisuudesta kassan kokoukseen. Tämä lisäys tehdään selvyyden vuoksi, ja se mahdollistaisi kassan kokouksen järjestämisen teknisiä apuvälineitä käyttäen, esimerkiksi laajalle levinneen tartuntataudin oloissa. 

Eli korona on tässäkin kysymyksessä. Yhä useampi suomalainen työntekijä on tällä hetkellä etätöissä, käytetään teknisiä apuvälineitä. Mutta on myös olemassa aloja ja ammatteja, joissa ei voida olla etätöissä. Näitä ovat muun muassa rajavartijat, poliisit, hoitajat — tälläkin hetkellä ovat siellä työpaikoissaan, eli on oltava paikan päällä.  

Teknisiä apuvälineitä sen sijaan käytetään jo paljon muissakin tilanteissa kuin vain tässä koronakriisissä, muun muassa vanhustenhoidossa. Siellähän on yksi säästöajatus ollut se, että teknisiä apuvälineitä käyttäen voidaan avustaa esimerkiksi kotihoidossa olevaa vanhusta.  

Nämä ovat kysymysmerkkejä, jotka ehkä eivät ole sitten niin helppoja toteuttaa kuin vaikkapa tämä lakiesitys, joka on tällaisenaan kannatettava. Kaikkien, jotka voivat, kannattaa toimia etänä tänä vaarallisena hetkenä ja näin välttää tämän viruksen tarttumista, myös kokoustajien. Nämä ovat erittäin kannatettavia esityksiä. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.