Senast publicerat 06-06-2021 01:50

Punkt i protokollet PR 44/2020 rd Plenum Torsdag 2.4.2020 kl. 16.02

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av försäkringsbolagslagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 108/2019 rd
Utskottets betänkandeEkUB 3/2020 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 108/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.