Senast publicerat 26-04-2022 18:24

Punkt i protokollet PR 44/2022 rd Plenum Tisdag 26.4.2022 kl. 13.59—17.39

17. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 11 och 18 kap. i vattenlagen

Regeringens propositionRP 243/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 1/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 243/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.