Senast publicerat 04-06-2021 16:52

Punkt i protokollet PR 45/2015 rd Plenum Tisdag 6.10.2015 kl. 14.02

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift

Regeringens propositionRP 42/2015 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 17 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till jord- och skogsbruksutskottet. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.