Senast publicerat 31-05-2021 22:34

Punkt i protokollet PR 45/2015 rd Plenum Tisdag 6.10.2015 kl. 14.02

20.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet samt om ändring av vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 45/2015 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Paula Risikko
:

Ärende 20 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottet och lagutskottet ska lämna utlåtande till.