Senast publicerat 05-06-2021 10:28

Punkt i protokollet PR 45/2017 rd Plenum Fredag 28.4.2017 kl. 12.58—13.32

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur och om ändring av 35 § i renskötsellagen

Regeringens propositionRP 7/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 5/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 7/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.