Senast publicerat 04-06-2021 17:34

Punkt i protokollet PR 46/2015 rd Plenum Onsdag 7.10.2015 kl. 14.00—18.06

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Regeringens propositionRP 59/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 12 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.