Punkt i protokollet
PR
46
2015 rd
Plenum
Onsdag 7.10.2015 kl. 14.00—18.06
14
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 14. på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottets betänkande GrUB 2/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Behandlingen av ärendet avbröts i pleum 25.9.2015. 
Ingen fortsättning på den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 285/2014 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 17-03-2017 11:42