Punkt i protokollet
PR
46
2015 rd
Plenum
Onsdag 7.10.2015 kl. 14.00—18.06
15
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 15 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger grundlagsutskottet betänkande GrUB 3/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. 
Ingen allmän debatt. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 286/2014 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 24-08-2016 13:44