Senast publicerat 04-06-2021 18:19

Punkt i protokollet PR 46/2015 rd Plenum Onsdag 7.10.2015 kl. 14.00—18.06

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 

Debatt
18.01 
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Kyseessä on luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistaminen. Tällä esityksellä ehdotetaan tarkistettavaksi tosiaan luonnonsuojeluympäristörikoksia koskevia rangaistussäännöksiä.  

Ensinnäkin esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin lisättäisiin uusi, törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva rangaistussäännös. Luonnonsuojelurikos voitaisiin arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja siinä aiheutetaan vakavaa vaaraa tai vahinkoa eliölajin, luonnonalueen tai muun luontoon kuuluvan kohteen säilymiselle, siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Rangaistusasteikko olisi vankeutta vähintään neljä kuukautta, enintään neljä vuotta. Nykyisin luonnuonsuojelurikokselle ei ole säädetty törkeää tekomuotoa ja enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Esityksen toinen keskeinen ehdotus koskee törkeää ympäristön turmelemista. Sitä koskevaan rangaistussäännökseen lisättäisiin kaksi ankaroittamisperustetta. Ympäristön turmeleminen voitaisiin arvioida törkeäksi, jos siinä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Tarkoituksena on korostaa rikoksen luonnetta talousrikoksena.  

Esityksen tarpeesta vallitsee laaja yhteisymmärrys. Esitykseen suhtauduttiin lausuntopalautteessa erittäin myönteisesti. Kaikki lausujat pitivät uudistusta yleisesti kannatettavana, tarpeellisena tai perusteltuna. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.