Punkt i protokollet
PR
46
2015 rd
Plenum
Onsdag 7.10.2015 klo 14.00—18.06
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 193 § i utlänningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 9 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till förvaltningsutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Senast publicerat 24-08-2016 13:42