Punkt i protokollet
PR
46
2018 rd
Plenum
Fredag 4.5.2018 kl. 13.03—13.32
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om förbättring av arbetstagarens ställning vid varierande arbetstid
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 2.5.2018. 
Under debatten har Anna Kontula understödd av Merja Mäkisalo-Ropponen framställt ett förslag till uttalande i enlighet med reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 188/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet ”ja”, Anna Kontulas förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 63 nej; 8 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 25-06-2019 12:06