Punkt i protokollet
PR
46
2018 rd
Plenum
Fredag 4.5.2018 kl. 13.03—13.32
5
Motion om eutanasi för en god död
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-188318
Förslag till uttalande 3.5.2018
Bilaga 5A
Enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 5 på dagordningen presenteras för enda behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 4/2018 rd. Debatten om ärendet avslutades i plenum 3.5.2018. 
Under debatten har Timo Heinonen understödd av Hanna Sarkkinen framställt ett förslag till uttalande som delats ut till ledamöterna. [Bilaga till protokollet 5A] 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 2/2017 rd förkastas.  
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslaget till uttalande. 
Betänkandet ”ja”, Timo Heinonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 128 ja, 60 nej, 1 avstår; 10 frånvarande
 
Följande anmälan antecknades till protokollet: Kimmo Kivelä /blå avsåg rösta ”ja”. 
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 25.6.2019 12:06