Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 46/2021 rd Plenum Fredag 23.4.2021 kl. 12.59—13.02

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 255/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 8/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—8 i proposition RP 255/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.