Punkt i protokollet
PR
47
2015 rd
Plenum
Torsdag 8.10.2015 kl. 16.00—20.08
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värdepappersmarknadslagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Talman Maria Lohela
Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger ekonomiutskottets betänkande EkUB 4/2015 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. 
Debatt
20.06
Hannu
Hoskonen
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Lyhyesti vaan tästä hallituksen esityksestä ja talousvaliokunnan mietinnöstä. Valiokunta toteaa siinä yksimielisesti, että tämä direktiivin mukainen muutos tähän arvopaperimarkkinalakiin tarkoittaa vain sitä, että lisätään avoimuutta. Vaikka tässä nyt tietenkin poistuu tämä neljännesvuosittain tehtävän neljännesvuosikatsauksen ilmoitusvelvollisuus, niin kuitenkin tätä yhtiön tilan läpinäkyvyyttä lisätään ja pyritään näin ollen tekemään osakkeenomistajille helpommaksi saada tietoa yhtiöstä, jolloin tämä avoimuus toteutuu. 
Se on totta, että direktiiveissä ja niiden toteutuksessa tulevaisuudessa tulee olemaan — ei vain tämän lain valmistumisen jälkeen, vaan myös tulevaisuudessa — paljon, paljon vaikeuksia, koska tämä pörssimarkkinoiden avautuminen ja pääoman liikkuminen valtioiden rajojen yli ja myös koko maailmassa on niin nopeaa, että siinä mukana pysyminen vaatii kansalliselta lainsäädännöltä todella notkeutta ja tarkkaa seurantaa niin, että pystymme esimerkiksi sillä torjumaan sitä, ettei esimerkiksi suosita millään lailla harmaata taloutta, ja että voimme avoimella ja läpinäkyvällä järjestelmällä varmentaa nämä tällaiset pörssisijoitukset ja kansalaisen mahdollisuuden ostaa osakkeita. Se on hyvin vapaata avointa kauppaa, ja sillä turvataan myös se oikeus, että ihmiset eivät tule huijatuiksi. 
Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—4 i regeringens proposition RP 11/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 20-11-2018 18:30