Senast publicerat 04-06-2021 21:45

Punkt i protokollet PR 47/2016 rd Plenum Tisdag 3.5.2016 kl. 13.59—17.25

11.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Regeringens propositionRP 51/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.