Punkt i protokollet
PR
47
2016 rd
Plenum
Tisdag 3.5.2016 kl. 13.59—17.25
3
Interpellation om Finlands riktning
Interpellation
Framställande av interpellation
Talman Maria Lohela
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 3 på dagordningen. Ledamot Antti Rinne och 27 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 2/2016 rd om Finlands riktning. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Antti Rinne läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 17-01-2017 14:02