Senast publicerat 06-06-2021 01:13

Punkt i protokollet PR 47/2020 rd Plenum Fredag 3.4.2020 kl. 15.59—17.35

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 39/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 3/2020 rd
Första behandlingen
Andre vice talman Juho Eerola
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 3/2020 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslaget. — Utskottets ordförande, ledamot Vehviläinen. 

Debatt
16.05 
Anu Vehviläinen kesk 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Esityksen tavoitteena on antaa merenkulun toimialalla taloudellisiin hankaluuksiin joutuneille varustamoille joustoa merimieseläkelain mukaisten eläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Merimieseläkekassa voi ehdotuksen mukaan siirtää eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella varustamon pyynnöstä ja erityisen painavista syistä. 

Esityksen taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen 18.3.2020 tekemä esitys hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronavirusepidemian aiheuttamassa talouden kriisissä. Ehdotettu muutos koskee vain merenkulun toimialan lakisääteisten työeläkevakuutusmaksujen eräpäivän määräytymistä, mutta ehdotettua muutosta vastaavat muita yksityisten alojen työeläkelakeja koskevat muutokset toteutetaan näiden lakien mukaisia työeläkevakuutusmaksuja koskevilla lakia alemman asteisilla säännöksillä ja määräyksillä. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esityksen tavoitetta ja ehdotettua muutosta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä. Valiokunta ehdottaa kuitenkin teknistä korjausta lakiehdotuksen johtolauseeseen. Johtolauseeseen onkin lisätty täsmennykseksi väliaikaisesti-sana. Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 

16.07 
Päivi Räsänen kd :

Arvoisa herra puhemies! Tämän esityksen tavoitteena on nyt tukea hankalassa taloudellisessa tilanteessa ja tärkeässä asemassa olevia varustamoja. Noin 90 prosenttia Suomen ulkomaankaupastahan kulkee meriteitse. Ja kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja tuntee tämän alan erittäin hyvin, niin kysyn: onko hallituksen sisällä ollut pohdintaa mahdollisesta väylämaksun poistosta? Sehän olisi yksi tämmöinen talouden elvyttämistoimenpide, jolla voitaisiin myös tätä alaa helpottaa. 

16.07 
Anu Vehviläinen kesk :

Arvoisa puhemies! Tässä mentiin kyllä sosiaali- ja terveysvaliokunnan alueen ulkopuolelle aika mittavasti, mutta totta on, mitä edustaja Räsänen sanoi, että se voisi olla yksi mahdollisuus. Ja se on tietysti hallituksen piirissä ratkaistava, halutaanko tällaista keinoa käyttää. Ja kuten tiedetään, niin asia on kyllä jo julkisuudessakin esitetty. Mutta sanon näin valiokunnan puheenjohtajana, että tämä ei kuulu minun toimialaani, mutta katsotaan, mitä siinä on. Uskon kyllä, että hallitus tämän asian tuntee ja he sen ratkaisevat. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 39/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.