Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 47/2021 rd Plenum Tisdag 27.4.2021 kl. 13.59—15.39

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen

Regeringens propositionRP 9/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.4.2021.