Senast publicerat 06-06-2021 18:04

Punkt i protokollet PR 47/2021 rd Plenum Tisdag 27.4.2021 kl. 13.59

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter

Regeringens propositionRP 67/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.