Senast publicerat 29-04-2022 14:33

Punkt i protokollet PR 47/2022 rd Plenum Fredag 29.4.2022 kl. 12.59—13.25

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 19/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 4/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslag 1—5 i proposition RP 19/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.