Punkt i protokollet
PR
48
2018 rd
Plenum
Onsdag 9.5.2018 kl. 14.03—19.16
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finansinspektionen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—9 i proposition RP 38/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 11.5.2018 10:15