Senast publicerat 05-06-2021 14:34

Punkt i protokollet PR 48/2018 rd Plenum Onsdag 9.5.2018 kl. 14.03—19.16

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 23/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.5.2018.