Senast publicerat 06-06-2021 17:59

Punkt i protokollet PR 48/2021 rd Plenum Onsdag 28.4.2021 kl. 14.01—16.30

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen

Regeringens propositionRP 9/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 7/2021 rd
Första behandlingen
Förste vice talman Tarja Filatov
:

Ärende 5 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger kommunikationsutskottets betänkande KoUB 7/2021 rd. Nu ska riksdagen besluta om innehållet i lagförslagen. — Allmänna debatten börjar, ledamot Kymäläinen. 

Debatt
16.14 
Suna Kymäläinen sd 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa rouva puhemies! Tämän esityksen mukaan merilakiin lisättäisiin säännökset ulkomaisessa alusrekisterissä olevan Suomeen ilman miehistöä rahdatun ulkomaisen aluksen hyväksymisestä määräajaksi suomalaiseksi ja aluksen rekisteröinnistä liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin.  

Alus olisi tällöin omistuksen osalta merkitty toisen valtion alusrekisteriin ja käytön osalta Suomen rekisteriin. Alus käyttäisi Suomen lippua sen ajan, kun se on hyväksytty suomalaiseksi. Liikenne- ja viestintävirasto päättäisi aluksen hyväksymisestä suomalaiseksi. Hyväksymisen edellytyksenä olisi muun muassa, että alusta johdetaan ja operoidaan Suomesta ja aluksen omistaja sekä kiinnityksen- ja pantinhaltijat ovat antaneet kirjallisen suostumuksensa aluksen rekisteröintiin Suomeen. Aluksen rahtaajan tulisi olla Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö, jonka sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella. Aluksen hyväksyminen suomalaiseksi edellyttäisi myös sen valtion, johon alus on merkitty omistuksen osalta, rekisteriviranomaisen kirjallista lupaa aluksen rekisteröintiin Suomeen. 

Merilakiin tehtävien muutosten johdosta myös alusrekisterilakia on muutettava. 

Valiokunta pitää mietinnössään esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. 

Arvoisa rouva puhemies! Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 

Riksdagen avslutade den allmänna debatten. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 9/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.