Punkt i protokollet
PR
49
2016 rd
Plenum
Tisdag 10.5.2016 kl. 14.00—15.59
12
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 12 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från kommunikationsutskottets betänkande KoUB 11/2016 rd beslut om avtalet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 53/2016 rd till den del det ingår i Finlands behörighet. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 10-05-2016 17:08