Senast publicerat 04-06-2021 21:07

Punkt i protokollet PR 49/2016 rd Plenum Tisdag 10.5.2016 kl. 14.00—15.59

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Regeringens propositionRP 71/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.