Punkt i protokollet
PR
49
2016 rd
Plenum
Tisdag 10.5.2016 kl. 14.00—15.59
7
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 7 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från finansutskottets betänkande FiUB 6/2016 rd beslut om protokollet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. 
Ingen debatt. 
Riksdagen godkände protokollet i proposition RP 45/2016 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 45/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av protokollet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 31.1.2017 11:10