Punkt i protokollet
PR
49
2016 rd
Plenum
Tisdag 10.5.2016 kl. 14.00—15.59
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. i kyrkolagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 47/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 10.5.2016 16:48