Senast publicerat 05-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 49/2018 rd Plenum Tisdag 15.5.2018 kl. 14.00—16.23

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Regeringens propositionRP 23/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 5/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 23/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.