Punkt i protokollet
PR
49
2018 rd
Plenum
Tisdag 15.5.2018 kl. 14.00—16.23
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 23/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 15-05-2018 17:42